ردیف عنوان خدمت شناسه خدمت فرم اطلاع رسانی خدمت
۱ خدمات شهرسازی و معماری شهرداری اردبیل 10012644000 دریافت فایل
۲ زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطلاعرسانی دستگاه 10012649000 دریافت فایل
۳ خدمات مصوب شهرداری اردبیل مرتبط با مناطق شهرداری 130426520 دریافت فایل
۴ پیشگیری و رفع تخلفات شهری 10012661000 دریافت فایل
۵ تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری 10012644000 دریافت فایل
۶ جمع آوری حیوانات موذی شهر 12062663000 دریافت فایل
۷ شناسایی و جانمایی مشاغل مزاحم شهری 12062645100 دریافت فایل
۸ صدور گواهی پایان کار ساختمان 1304265210 دریافت فایل
۹ تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری 10012644000 دریافت فایل
۱۰ صدور گواهی عدم خلافی ساختمان 13042652102 دریافت فایل
۱ ۲ ۳