شهرداری منطقه چهار اردبیل
درباره منطقه
مساحت حوزه منطقه چهار  8578801 (مترمربع)

آمار جمعیت سال 95 در حوزه منطقه چهار 103812  نفر می باشد.
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
منبع منطقه چهار شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۳۸۱